Chinese Company Members

Beijing BGI-GBI Biotech Co., Ltd.

Contact Us


Tel:0086-010?80485404/80493385
Fax:0086-010?80485404
Register Agent:Wang Jian
URL:www.gbi.com.cn
Email:mufeng@genomics.org.cn